درﺑﺎره ﻣﺎ

Company-1
Company-2

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﻣﺎ

ﻣﻮﺳﺴﺎن ﮔﺮوه، ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﯾﻘﮫ ﮔﺮاﻣﯽ و آﻗﺎی ﯾﺤﯿﯽ ﺷﻔﯿﻌﯽ، ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از۷۰ سال تجربه، از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﺮان، در و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻨﺎم در ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮوش، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ توزیع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮔﺮﻓﺘﮫ از طﺮف ﻣﻮﺳﺴﺎن راھﯽ را ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﯿﻼ طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺖ کیلا ﮐﮫ در اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ، ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد با ﻧﮕﺮش، توان و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﺶ، اﻣﺮوزه ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺳﺖ .ھﻢ ا اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ای از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘﮫ، ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮑﻤﻞ از ﺟﻤﻠﮫ واردات، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺨﺶ ﮐﯿﻼ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ارزش اﻓﺰاﯾﯽ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت در ﺟﺎﻣﻌﮫ، ﻣﺘﻌﮭﺪ به درک ﻧﯿﺎز ھﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ کنندﮔﺎن و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی ﺑﺎ اﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ است.

ﭼﺷم اﻧداز و ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺎ

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎ

ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎریﻣﻨﺘﺨﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان، ﺟﮭﺖ رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و توانمندی هایشان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺎﻣورﯾت ﻣﺎ

ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎاراﺋﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺨﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽاست تا ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﻣﻌﺘﻤﺪ، اﻧﻌﻄﺎف پذیر و کارا شناخته شویم

ارزش ھﺎی ﻣﺎ

  • سلامت ﮐﺎری
  • تعهد و مسئولیت پذیری
  • اشتیاق و احساس مسئولیت
  • تاثیرگذاری مثبت در جامعه
  • شناسایی، رشد و شکوفایی توانمندیها

© 2016 Kayla Group. All Rights Reserved.
linkedin