فرصتهای شغلی

careers-3

” ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﻰ ﻛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﻰ ازﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰ آﯾﺪ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﮫ با ھﻢ، و دﺳﺖ در دﺳﺖ هم می توانیم کارهای ﺑﺰرﮔﯽاﻧﺠﺎم دھﯿﻢ.”
-ھﻠﻦ کلر

ﻣﺎھﻤﻮاره در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر در ﺟﺴﺘﺠﻮى اﺳﺘﻌﺪادھﺎى درﺧﺸﺎن ھﺴﺘﯿﻢ. اﮔﺮ آﻣﺎده ھﺴﺘﻰ ﻛﮫ با ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ اى از ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ترین اﻓﺮاد ﻛﺎر ﻛﻨﻰ،. ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮ ﺗﺎ ھﻤﮕﻰ ﺑﺎھﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ، رﺷﺪ ﻛﻨﯿﻢ وروﺷﻦ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ھﺎ را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﻢ..

اطﻼﻋﺎت و ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

jobs@kaylagroup.com

© 2016 Kayla Group. All Rights Reserved.
linkedin