ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ

 • Import
  واردات
 • Import
  فروش
 • Import
  بازاريابي
 • Import
  لجستيك
 • Import
  توزيع

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻼ در ﺳﺎل ۱۳۷۶ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪ .ﮐﯿﻼ ﺑﺎ ھﺪف اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻮد، و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻐﺎزه ھﺎ ﺟﮭﺖ ھﺮﭼﮫ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ و ﻣﺼﺮف ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﮐﯿﻼ ھﻤﻮاره ﻣﯿﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﮫ روزﺗﺮﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﺧﺪﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﮫ را ﮐﻨﻨﺪه، ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻋﺮﺿﮫ ﻣﻐﺎزه داران و ﺳﺎﯾﺮ ھﻤﮑﺎران ﺗﺠﺎری ﺧﻮﯾﺶ اراﯾﮫ دھﺪ .در ﮐﯿﻼ ﻣﺎ ھﻤﻮاره ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﮭﺒﻮد ﻧﮭﻮه ھﻤﮑﺎرﯾﻤﺎن ﺧﻮو ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ھﺴﺘﯿﻢ زﯾﺮا ﮐﮫ ﻓﻠﺴﻔﮫ ﮐﺎری ﮐﯿﻼ اراﺋﮫﺧﺪﻣﺎت . ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزﺷﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ازاﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎزار اﺳﺖ.
این شرکت فروش و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮد را در اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺎﻟﮭﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ، از ﺟﻤﻠﮫ ﺳﻮﭘﺮمارکتها، فروشگاههای زنجیره ای، ھﺎﯾﭙﺮ ﻣﺎرﮐﺘﮭﺎ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎ و داروﺧﺎﻧﮫ ھﺎ اراﺋﮫ ﻣﯿﺪھﺪ و ۷۰٪ ﮐﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﮭﺎی اﯾﺮان را پوشش دهی میکند. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﯿﻼ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ ﮐﺎری و ﻧﯿﺰ اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺑودن است، ﺑﮫ طﻮرﯾﮑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺑﺮﻧﺪ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ را ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ .اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در طی سالها این امکان را برای ما فراهم کرده که با بزرگترین و بهترین عرضه کننده ھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﺮﻧﺪھﺎﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ھﻢ، و در ﮐﻨﺎر ھﻢ، . را درﺻﺪر ﺑﺎزار ﺑﻨﺸﺎﻧﯿﻢ.

مزیتهای رقابتی ما

 • توانایی و پشتوانه ﻣﺎﻟﯽ
 • صداقت و سلامت کاری
 • سابقه موفقیت و عملکرد مثبت در همکاری با برندهای معتبر ایرانی و خارجی
 • گروه مدیران با تجربه و با انگیزه ساختاری

© 2016 Kayla Group. All Rights Reserved.
linkedin